Tebis verze 4.0 release 9

Více užitku, vyšší efektivita, větší spolehlivost

Tebis verze 4.0 Release 9 nabízí nové a vylepšené funkce: například pohodlná vedení/správa záznamů hlavy stroje při výpočtech soustružení a frézování, integrované měřicí cykly pro výrobní proces, které vedou ke zvýšení produktivity a schopnosti přenést díl z hlavního vřetena na protivřeteno. Vylepšené strategie obrábění zahrnují také funkce pro spolehlivější a efektivnější práci.

Automatizace

Flexibilní NC programy
se vzory vrtání

Frézování

Spolehlivé frézování,
které zohlední hlavu stroje

Soustružení

Spolehlivé výpočty soustružení
s nosičem nástrojů

Strojní technologie

Pohodlný přenos dílů mezi
hlavním a protivřetenem

Měření

Zvýšení produktivity díky měření integrovanému do procesu

Řezání laserem a ořez

Snadno přesouvejte
dráhy přírůstkem

CAM – Automatizace

Flexibilní NC programy se vzory vrtání

Můžete vytvářet NC programy se vzory vrtání, které umožňují reagovat na změny ve vrtání, které nebyly komunikovány prostřednictvím 3D dat. Rozšířil se také výběr prvků pro obrábění konstrukčních prvků (Feature), takže máte možnost vybrat prvky se shodnou orientací, ve stejné rovině, se stejnými rozměry a stejnou technologií obrábění (NCSet). Výsledná dráha nástroje se poté vygeneruje jako vzor vrtání, který vám umožní flexibilně upravovat polohy vrtání v řídícím systému stroje.

Automatické určení hloubky zahloubení

Zjednodušení obrábění otvorů a standardních kapes. Během detekce Feature je možné automaticky určit hloubku zahloubení, pokud otvory nebo kapsy nezačínají v rovině. Tato hodnota se do prvku zadá jako pilotní hloubka. Pokud nelze automaticky určit pilotní hloubku pro jednotlivé Feature na základě 3D geometrie, pak je možné pomocí funkce Feature/Modify/Pilot nastavit pilotní navrtání ručně. Při automatickém zpracování standardních kapes a otvorů pomocí šablony NCSet se vytvoří zahloubení v pilotní hloubce, tak aby bylo zajištěno spolehlivé obrábění.

CAM – Frézování

Spolehlivé frézování, které zohlední hlavu stroje

Software Tebis nyní zohledňuje geometrii hlavy použitého virtuálního stroje, abychom dosáhli bezkolizních drah. Tebis zmenší nebo vyloučí z oblastí obrábění ta místa, kde by mohlo dojít ke kolizi s hlavou stroje. Během obrábění zaoblení (RFill) se v případě potřeby vypočítá směr vyklonění nástroje. Při tomto výpočtu je vždy použita skutečná geometrie virtuálního stroje (schválený model pro váš stroj) a nikoli náhradní geometrie. Hlavu nebo stůl lze interaktivně natáčet v mezích kinematiky stroje, aby se během výpočtu dráhy získal lepší přístup k frézovacím oblastem. Tato vlastnost může být výhodné zejména u asymetrických hlav. Toto inovativní řešení umožňuje použití optimalizovaných krátkých nástrojů při udržení maximální spolehlivosti procesu.

Efektivnější obrábění rovinných ploch

Při použití funkce rovinného obrábění NC2ax/MPlan došlo k úpravě algoritmu výpočtu rozdělení drah od bočních stěn ve strategii paralelně s osou. Ve strategii je možné nastavit třídění dráhy zvenčí nebo zevnitř. Rovněž při obrábění úzkých oblastí jednou drahou došlo k úpravám nastavení s možností volně definovanou korekcí středu.

Dokončete kontury s korekcí průměru
nástroje při zavrtávání

Ve funkci obrábění kontur je k dispozici je nová strategie odvrtáváním. Tu lze také kombinovat s ostatními hrubovacími strategiemi v NCJob. U této nové strategie možné aktivovat korekcí průměru nástroje, v případě potřeby. Tím můžeme dosáhnout optimalizovaného dokončovacího procesu.

Obrábění kontur s automatickou kontrolou kolizí

Ve funkci obrábění kontur strategií Z proměnná je k dispozici nová volba při práci s ochráněnými povrchy. Tato volba způsobí, že nástroj se před ochráněným povrchem vyhne a definovatelným úhlem přejede chráněnou geometrii s respektováním ochranného přídavku a poté se opět sníží na zvolenou hloubku. I při obtížných tvarech a různých upínacích situacích je vždy využita celá délka břitu frézy.

Rychlejší dokončení se samostatnými hodnotami offsetu

K dispozici je dodatečný axiální nebo radiální přídavek, který umožní hrubování s jiným přídavkem v plochých a strmých oblastech. Tento dodatečný přídavek rozšiřuje běžný přídavek na obrábění. Například ploché oblasti lze ihned dokončovat, zatímco strmé oblasti jsou jen předdokončeny. Mimo to je možné definovat oblasti se záporným překrytím, aby nástroj na strmých bocích neodebíral příliš mnoho materiálu.

Rychlé a spolehlivé opracování zaoblení

Povolením automatického určení maximální hloubky, se určí, jaký materiál ještě může být v zaoblení odstraněn. Tato hodnota se počítá zvlášť pro každé zaoblení, takže všechna zaoblení jsou kompletně opracována. Uvedené volby umožňují rychlou a spolehlivou práci i s nejmenšími nástroji ve vašem projektu.

Nejlepší kvalita povrchu při konverzi drah 3 do 5 os

Získejte nejlepší kvalitu povrchy pomocí strategie konverze „3 na 5 os“, která zamezuje vzniku kolizí. Nově jsou polohy os otáčení ještě lépe synchronizovány mezi sousedními drahami. Nástroj se v rozích také plynuleji otáčí do nového směru náklonu. Nová analytická funkce v interaktivním režimu výpočtu operace je využitelná k vyhodnocení úhlu sklonu osy A / B, úhlu natočení osy C, změny úhlu na dráze a výšce profilu, abychom dosáhli obrobení ploch v nejvyšší kvalitě.

CAM – Soustružení

Vylepšená správa řezných podmínek
pro soustružnické nástroje

Využijte své soustružnické nástroje optimálně. Nyní lze definovat hloubku řezu (AP) také pro soustružnické nástroje. Tyto hodnoty lze automaticky použít při soustružení kontur a obrábění dolů. To vám vždy umožňuje použít nejlepší řezné podmínky pro každou skupinu strojů, pro každý materiál a každý typ obrábění.

Spolehlivé výpočty soustružení s nosičem nástrojů

Zabraňte kolizím s nosičem nástroje, během výpočtu bez ohledu na to, zda má váš stroj revolverovou hlavu nebo výkyvnou hlavu. V soustružnických operacích mohou být obrobené oblasti, v případě potřeby omezeny, aby se zabránilo kolizím. Umožňuje to rychlý a spolehlivý výpočet NC programů i pro složité operace.

CAM – Strojní technologie

Pohodlný přenos dílů mezi hlavním a protivřetenem

Přenos dílů v obráběcích centrech s hlavním a protivřetenem nyní lze jednoduše, pohodlně a plně ovládat ve správci úloh Tebisu. Díl je možné přenášet mezi stojícími nebo rotujícími vřeteny – s odpovídající synchronizací úhlu. Jelikož správce výrobního postupu Tebis Job Manager obsahuje všechny informace o délce dílu, hloubce upnutí, délkách sklíčidla a pohybu dílu v knihovně a nastavení jednotky, a díky tomu se všechna potřebná data přenášejí automaticky. V případě potřeby lze zahrnout do převodu dílu oddělení a podání materiálu ze zásobníku. Tento automatický přenos dílů – který je v simulaci realisticky znázorněn – umožňuje spolehlivou a pohodlnou výrobu na obou vřetenech vašich obráběcích centrech. Díky tomu můžete efektivně používat vaše zařízení, zvýšit využití stroje a flexibilitu.

Flexibilně ovládejte obráběcí centra

V konfiguračních prvcích virtuálních strojů lze nastavit uživatelské parametry specifické pro stroj. To umožňuje, aby chování obráběcího centra bylo řízeno makry stroje. Můžeme zadávat číselné hodnoty nebo také volitelné hodnoty. Například je možné určit podmínky, za kterých se měří nástroje, nebo jak by měly být nástroje umístěny a otočeny mezi dráhami. Ve správci výrobního postupu je možné pružně specifikovat tyto parametry spolu s dalšími podrobnostmi obrábění.

Více možností obrábění s osami volného otáčení

V případě kolizí nebo problémů s koncovými spínači, kterým lze zabránit jiným otočením hlavy, lze pomocí kinematické konfigurace vašich virtuálních strojů provést nastavení osy otáčení s požadovanou hodnotou stupně volnosti. Při přepočtu obrábění v NCJobs se zachovají zvolené detaily stroje.

CAQ – Měření

Zvýšení produktivity díky měření integrovanému do procesu

Nyní můžete integrovat úlohy měření obrobků do výrobního procesu – snadno a se spolehlivou ochranou proti kolizi. Můžete například zkontrolovat, zda je součást správně ustavena, zda má polotovar správné rozměry a orientaci. Po obrábění ještě před odepnutím obrobku ze stolu například, že součást nevyžaduje žádné další úpravy, které by jinak nebyly detekovány. V nabídce MPoint jsou nyní k dispozici všechny potřebné funkce – od kalibrace sondy přes měření bodů, měření úhlu na základě bodů nebo kružnic, měření kruhů a obdélníků, až po kontrolu
drážek a žeber.

Integrované testování tolerance je možné provést, aby se zjistilo, zda je potřeba zakázku nadále obrábět nebo musíme ji přerušit. Výsledkem je spolehlivý a vysoce automatizovaný proces
s kombinací frézovacích, soustružnických a měřících operací, který zabraňuje poškození
nástrojů a strojů. Výsledkem je kratší doba upnutí a obrábění, vyšší kvalita součásti a méně korekčních operací. Z těchto funkcí můžete těžit také na řídicích systémech, které nemají
vlastní měřicí cykly.

Přehledné zobrazení a dokumentace výsledků měření

Výsledky měření lze přímo zobrazit ve vztahu dílu k 3D CAD/CAM datům. Soubor s výsledky měření vygenerovaný na CNC řídicím systému lze snadno importovat. Tím získáte naměřenou hodnotu, odchylku, parametr tvaru a toleranční pásmo. V případě potřeby můžete hodnoty dokumentovat graficky a formou tabulky jako PDF.

CAM – Řezání laserem a ořez

Snadno přesouvejte dráhy přírůstkem

Zjednodušte si korekci upravených obráběcích operací při řezání laserem a ořezu. Hodnoty korekce dráhy lze zadávat pomocí přírůstku. Spolehlivě to přináší nový stav obrábění bez vstupních chyb.

Odeslat poptávku

Přímý kontakt

Volejte (Po–Pá 8–17 hod)
+420 549 128 811

Pište
mcae@mcae.cz