ARAMIS

ARAMIS je bezkontaktní optický systém pracující na principu digitální korelace obrazů (DIC), kterým lze měřit komponenty z jakéhokoliv materiálu. Nabízí osvědčené řešení pro analýzu deformací na povrchu testovaných objektů, a to v diskrétních bodech nebo celoplošně. Výsledkem je barevná mapa rozložení deformací na testovaném komponentu. Velikost měřícího rozsahu se pohybuje od několika milimetrů čtverečních až po několik metrů.

Systém umožňuje velmi přesné měření ve 3D, nezávisle od materiálu a teploty tělesa; a bez nutnosti časově náročné a finančně nákladné přípravy vzorků. ARAMIS je možné využít pro statické i dynamické děje a získat tak s vysokou přesností informace jako jsou:

Data, získaná z měření systémem ARAMIS, pomáhají určovat charakteristiku a vlastnosti zkoumaných materiálů. Tyto materiálové vlastnosti jsou pak nejčastěji používány jako základ pro numerické simulace a přispívají tak ke zlepšení výsledků z výpočtů pomocí metody konečných prvků.

Klíčové vlastnosti materiálů:

 • Modul pružnosti v tahu
 • Poissonova konstanta
 • Křivky true stress- true strain
 • Exponent deformačního zpevnění (N-value)
 • Koeficient normálové anizotropie (R-value)

Získaná data z měření, generovaná systémem ARAMIS, jsou také využita pro ověřování numerických simulací při návrhu prototypů a při testování komponent, což napomáhá optimalizovat okrajové podmínky vstupující do simulace.

 

Technologie senzoru pro měření pohybu a deformací

aramis

 

Výzkum materiálů a testování komponent hraje důležitou úlohu při vývoji nových produktů. 3D kamera ARAMIS poskytuje informace o vlastnostech použitých materiálů a jejich chování pod zatížením. Tyto výsledky jsou základem pro dlouhou životnost vyvíjených produktů a zaručují spolehlivé výsledky z numerických simulací.

3D kamera

3D kamera ARAMIS je stereo kamera skládající se z dvojice kamer umístěných na společném ramenu. Výpočet souřadnic může probíhat na povrchu vzorku opatřeného stochastickým kontrastním vzorem nebo v referenčních bodech.

Řídicí jednotka GOM Testing Controller

Integrovaná řídicí jednotka umožňuje kromě řízení kamer, záznamu analogových dat a řízení osvětlení také nastavení a programování různých měřících sekvencí, startování měření na základě podmínek i řízení zkušebních strojů.

Funkce Live

Funkce Live nabízí dlouhodobý záznam dat bez nutnosti ukládat všechny snímky. To umožňuje provádět dlouhé testy a experimenty. Měřená data a výsledky jsou vypočítávány a zobrazovány v reálném čase a jsou tak k dispozici pro následné zpracování.

Funkci Live lze použít i pro online polohování komponent. Může být také rozšířena o dotykovou sondu GOM Touch Probe a adaptéry.

TRITOP fotogrammetrie

Fotogrammetrie je využívána pro komplexní a velké projekty, kde měřené objekty přesahují desítky metrů. Umožňuje ustavení několika ARAMIS projektů na jeden společný souřadný systém. TRITOP podporuje kombinaci několika měřících senzorů ARAMIS s různými měřícími rozsahy. Příkladem může být měření velkého objektu ze všech stran při použití více senzorů na společném souřadném systému.

ARAMIS Professional

aramisSoftware ARAMIS Professional kombinuje a synchronizuje získané obrazy a analogová data, získaná senzorem ARAMIS, s funkcemi vyhodnocovacího softwaru GOM Correlate.

Komplexní software zahrnuje získávání a následné zpracování dat, jejich vyhodnocení a tvorbu reportů s výsledky, vše na jednom místě a v jednom softwaru.

 • Materiálový výzkum
 • Testování komponent a analýzy
 • Automobilový průmysl
 • Letecký průmysl
 • Biomechanika
 • Výzkum a vývoj