Search
Close this search box.

Kontrola kvality CAD ploch

Automatická a manuální optimalizace kvality plošných CAD modelů

Kvalita povrchu CAD ploch vyplývá z algoritmických vlastností algoritmů používaných CAD systémů CAD, z historie postupu návrhu a z procesů převodu dat přespomocí CAD rozhraní. CAD data s kvalitativními nedostatky chybami je často nutné importovat a dále zpracovávat za účelem výroby forem a zápustek. Kromě zakřivení ploch jsou nejdůležitějšími hodnotícími kritérii volně tvarovaných CAD povrchů ploch volného tvaru mezery a přesahy mezi jednotlivými povrchyplochami, polynomický stupeň a počet segmentů povrchu ploch a také topologie rozložení povrchů ploch v celkové topologiiCAD modelu. Kvalitu CAD ploch lze v systému Tebis zlepšit bez velkého úsilí a času, což umožňuje lepší zpracování CAD dat v konstrukci a výrobě a jejich přenos do jiných CAD systémů. To se realizuje pomocí automatické a manuální optimalizace povrchů a výsledkem je kvalita až třídy A.Kvalitu CAD povrchu lze v Tebis zlepšit s malým časem a úsilím, což umožňuje lepší zpracování CAD dat při navrhování a výrobě a jejich přenos do jiných CAD systémů. To je realizováno automatickou i manuální optimalizací povrchů a výsledkem je kvalita až do třídy A.

Větší pohodlí a následné konstrukční činnosti

Lepší výrobní služby s kratší dobou běhu stroje

Jednoduchý přenos dat do jiných CAD systémů

Detekce kvalitativních nedostatků

Analýza kvality ihned zobrazí místo, kde se v dílu nacházejí problémové oblasti. To umožňuje kontrolovat křivky, plochy a složené plochy (topologie).

Snadná oprava většiny problémů míst v plošných CAD modelech

Automatická optimalizace ploch v systému Tebis automaticky snižuje počet segmentů ploch. Zjišťuje také mezery a překrytí mezi jednotlivými plochami a automaticky je opravuje, tak aby vznikl uzavřený plošný model. Detekuje rizikové oblasti v topologii ploch včetně chyb tečného napojení, ořezané plochy s příliš velkými “base” plochami, křivky a plochy s mikrosegmenty. Tyto modely CAD mohou vést k problémům v pozdějších fázích konstrukčního a výrobního procesu. Tebis tyto oblasti v CAD plochách také automaticky opravuje, čímž zlepšuje kvalitu CAD modelů. Výsledek lze zobrazit v náhledu před provedením oprav.Automatická optimalizace povrchu v Tebisu snižuje počet záplat povrchu zcela automaticky. Detekuje také mezery a přesahy mezi jednotlivými povrchy a zcela automaticky je koriguje, aby vytvořil vodotěsný model povrchu. Detekuje oblasti s vysoce rizikovými body v rozložení povrchu, včetně zalomení, oříznutých povrchů s nadměrně velkými základními povrchy, mikrosegmentových křivek a povrchů. Tyto modely CAD mohou později vést k problémům v procesu návrhu a výroby. Tebis také automaticky opravuje tyto oblasti v površích CAD, což zlepšuje kvalitu povrchu CAD. Výsledek lze vidět v náhledu před vlastním provedením.

Tebis detekuje plochy s příliš vysokou segmentací a zcela automaticky je opravuje, aniž by měnil tvar ploch. S plošnými modely s redukovaným počtem segmentů lze snadněji pracovat při následujících CAD/CAM operacích.

Tebis rozpozná příliš velké mezery mezi jednotlivými plochami a automaticky je uzavře s nastavenou tolerancí.

Tebis detekuje plochy s problematickými oblastmi, jako jsou špatné tečné napojení, mikrosegmenty v křivkách a plochách, s příliš velkými základními plochami a tyto plochy automaticky opraví.

Manuální zlepšování struktury rozložení plošných modelů

Tebis má funkce pro profesionály v oblasti plošného modelování pro práci s “base” (základními) plochami a ořezanými plochami, funkce pro odstraňování trojúhelníkových ploch, vytváření logické struktury ploch a mnoho dalšího.

Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD
Rozpoznání oblastí s nevhodným navázáním ploch jedním kliknutím tlačítka
Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD
Zmenšete příliš velké "base" plochy jedním kliknutím tlačítka
Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD
Nahraďte "rozpadlé plochy" jednou aproximační plochou jedním kliknutím tlačítka
Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD
Spojení několika čtvercových ploch do jedné čtvercové plochy jedním kliknutím tlačítka

Upravení plošných modelů na úroveň "Class-A"

Zkušení plošní modeláři mohou využít funkce pro úpravu (vyhlazení) křivek a ploch do “Class-A” kvality, aby rychle vytvořili plochy s reflexními křivkami plynule napojenými na všechny sousední plochy. Optimalizované plochy vždy zůstávají v rozsahu nastavené tolerance. Optimalizace CAD ploch funguje nezávisle na původu CAD ploch.

Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD

U velkých “base” ploch konstruktér pomocí parametrů vyhlazuje velkého “base” plochy a dostává vizuální zpětnou vazbu v podobě barev, které udávají, jak moc se vyhlazená (optimalizovaná) plocha odchyluje od původní.

Automatická a ruční optimalizace kvality povrchových modelů CAD

Konstruktéři mají k dispozici analytické funkce, jako je “zebra” stínování, zobrazení křivosti křivek a kontrolní polygony. Dokážou odhalit nežádoucí zalomení a zvlnění ploch v důsledku nesprávně zvolených parametrů plochy, včetně příliš velké segmentace a nevhodného stupně polynomů.