Search
Close this search box.

Návrh a výroba aktivních ploch lisovacích nástrojů podle přesných specifikací

Obrovská úspora času při odlaďování (zkouškách) nástroje

Vzhledem k tomu, že konstrukce lisovacího nástroje údajně vyžaduje velké množství času a úsilí, jsou aktivní povrchy často kompletně navrženy pouze pro jednu stranu plechu (např. pro matrici). Velikosti offsetů (= tloušťka plechu) jsou pak zohledněny v NC programech pro NC výrobu. Často se v NC programech používají také přídavky, aby se zohlednily efekty ztenčení a odlehčení. Ačkoli tento postup přináší rychle počáteční výsledek, vyžaduje také obrovské množství ruční práce na tušírovacích lisech a obvykle i další iterace při zkoušení.

Tebis nabízí automatizované funkce, s jejichž pomocí mohou konstruktéři lisovacích (aktivních) ploch zahrnout do CAD modelu lisovacích ploch CAD tloušťku plechu, ztenčení a odlehčení lisovací mezery. Výsledkem jsou realistické sady nástrojů – zohledňující všechny známé a simulované tvářecí efekty. To umožňuje ušetřit spoustu hodin při NC programování, obrábění a zkoušení.

Obvyklá metoda: Tlakové plochy (kladné přídavky) a odlehčení (záporné přídavky) nejsou navrženy tak, aby splňovaly přesné specifikace, ale jsou vyfrézovány do lisovacích ploch formy na základě atributů NC přídavků. Vyfrézovaný výsledek (červené plochy) neodpovídá modelu CAD (tečkovaná plocha).

Tebis metoda: Tlakové plochy (kladné přídavky) a odlehčení (záporné přídavky) jsou při CAD konstrukci lisovacích ploch navrženy přesně a s přechodovými oblastmi (zelené plochy). Vyfrézované ploch formy (matrice) na frézce a model CAD jsou identické.

Obvyklá metoda
Viditelné hrany na ofrézovaném povrchu

Obvyklá metoda
Výsledek po náročném broušení

Tebis metoda
Povrch matrice bez hran a bez ručního broušení

Snížení dodatečného úsilí při návrhu

Čas investovaný do CAD konstrukce se vrátí při výrobě a zkoušení formy

Rychlá a spolehlivá výroba

Přesné lisovací plochy jsou předpokladem pro NC automatizaci a spolehlivou simulaci a pro použití rychloposuvných fréz s (HFC)

Krátké časy ručního zapracování

Lisovací plochy formy po obrobení jsou bez viditelných hran nebo přechodů

Redukce rádiusů (poloměry)

Odlehčení a zploštění rádiusů jedním kliknutím tlačítka

Pro výrobce forem se odlehčením rozumí zmenšení zaoblení v konkávních oblastech matrice, razníku, přidržovače polotovaru a všech malých dílů tak, aby se plech v těchto oblastech dotýkal při tváření pouze jednou stranou matrice. Tohoto efektu je dosaženo v konvexních lisovacích plochách zploštěním rádiusů. Upravujte lisovací plochy už v CAD návrhu. To vám umožní stabilizovat celkový proces od simulace tažení až po zkušební lis. Změny zaoblených ploch v návrhu CAD se rychle a přesně aplikují do formy pomocí NC programů a lze je řízeně upravovat, což usnadňuje stabilní proces.

Tebis automaticky detekuje rádiusy a zaoblení a jedním kliknutím tlačítka zmenší poloměry v zaoblených oblastech, čímž vytvoří tečné přechody k přilehlým plochám.
Uživatel interaktivně provádí úpravy konvexních zaoblení aktivních ploch v reálném čase. Uživatel Tebisu určuje stupeň změny pomocí ovládací šipky.
Video ukazuje, jak systém Tebis automaticky vypočítává kladné přídavky na červené oblasti. Zelené oblasti zůstávají beze změny; oranžové oblasti jsou přechodové.

Tlakové plochy a odlehčení

Spojte oblasti hladkými přechody

Přítlačné plochy se vyžadují u velkých plochách výlisku, na kterých musí být plech během tažení pevněji držen. Naproti tomu má plech větší volnost v roztahování a rozpínání, tj. na plech není vyvíjen žádný tlak. K tomuto účelu jsou určeny volně tvarované plochy.

Střižné plochy

Automatické generování střižných ploch

Při konstrukci spodních střižných vložek vytváří modul Tebis active surface design střižné plochy jedním kliknutím tlačítka. Tyto plochy již zahrnují střižnou mezeru a odlehčení. Součástí je také konstantní šířka ořezové hrany. Vypočtené plochy se pak použijí pro návrh tělesa spodní části formy.

Tip: Automatizovaný proces Tebis pro malé díly můžete použít i pro konstrukci střižných vložek.

Tebis automaticky vytvoří střižné plochy (světlé oblasti) s odlehčením (tmavé oblasti) z 2D a 3D křivek.
Přenášejte okraj oříznutí různými režimy při zohlednění tloušťky materiálu.

Teoreticky navržené střižné hrany

Přesné výsledky při stříhání hlubokého tažení a ohýbání dílů

Funkci “Vytvořit rozvinuté křivky (Rozvin Křivky do plochy)” lze použít k rychlému a snadnému vytvoření teoretické střižné křivky ořezu u hlubokotažených a ohýbaných dílů. Zohledněna je tloušťka materiálu dílu a poloha neutrálního vlákna – výsledek je velmi přesný a není nutné jej manuálně upravovat. Kvalita výsledných křivek odpovídá kvalitě původních křivek.

Více režimů výpočtu pokrývá různé případy použití.

Střižné vložky a střižníky

Automatický návrh malých dílů se všemi offsety, odlehčeními a otvory

Střižné vložky jsou malé části formy pro lisování plechů a lze je navrhovat a vyrábět standardizovaným a do značné míry automatizovaným procesem. Automatický proces konstrukce Tebis využívá geometrii lisovacích ploch a polotovary solid těles střižných vložek. Generuje tvarové a ořezové plochy s odsazeními a odlehčeními a vše ořeže na přesná tělesa s automaticky generovanými výběhy a prodlouženími ploch.

Díry a lícované díry pro upevnění vložek vycházejí ze specifikace sestavy tělesa. Zaslepovací plochy potřebné při frézování střižných vložek se vytvářejí automaticky.

Návrh aktivních ploch lisovacích nástrojů
Vysoce automatizovaný proces Tebis pro malé díly využívá specifikace z návrhu geometrie lisovacích ploch a polotovary solid těles, což uživateli umožňuje snadno vytvářet přesné a kompletní střižné vložky.
tebis aktivní plochy
Aby bylo možné na frézkách vyrábět střižné vložky, musí být nejprve uzavřeny všechny otvory pro šrouby a kolíky. Tebis vytváří zaslepovací plochy automaticky.
Systém Tebis používá pro všechny díry a lícované díry funkce vrtání a využívá knihovnu procesů, která je vytvořena během strukturování procesu. Pro každý prvek (díru, kapsu atd.) jsou k dispozici odpovídající sekvence NC obrábění s informacemi o nástrojích a řezných údajích.

Deformace lisu

Návrh kompenzace gravitační síly

Horní části velkých lisovacích forem jsou vystaveny gravitačním silám, které způsobují nežádoucí deformaci nástroje v závislosti na tuhosti celého systému. Tebis tento fyzikální efekt na aktivních plochách automaticky a spolehlivě kompenzuje. Technologie morfování Tebis automaticky morfuje složité, volné topologie podle specifikací snadno formulovaného pravidla morfování.