Search
Close this search box.

3D frézování pro hrubování a dokončování

Spolehlivá a efektivní cesta k prvotřídním povrchům

Strategie 3D frézování lze použít k vytvoření 3osých a 3+2osých NC programů pro hrubování, dokončování a obrábění zbytkového materiálu. Během výpočtu můžete zabránit kolizím. Nástroj se například automaticky vyhne kolizím nebo zmenší rizikové oblasti v závislosti na aplikaci. Ve spojení s přesnými simulačními technologiemi a NC drahami s vyváženým nastavením sklonu se generují optimální dráhy přejezdů při 3D frézování.

Špičkový výkon

Využijte co nejlépe moderní, vysoce výkonné nástroje a těžte z jejich maximální rychlosti a životnosti.

Uživatelsky přívětivý

Komfort díky kombinaci technologie šablon Tebis a procesních knihoven Tebis.

Vysoká kvalita povrchu

Použijte Tebis k frézování přímo na plochách a k přesné kontrole rozložení NC bodů.

Nejdůležitější strategie pro 3D frézování

Přímé 3D frézování na plochách
Automatické hrubování rovinných ploch
Přesné zohlednění zbytkového materiálu se sledováním úběru materiálu
Zohlednění polotovarů od začátku do konce
Ekvidistantní 3D dokončování
Výškově tříděné obrábění koutů
Hrubování v rovinách, ochrana nástrojů
Částečně orientované křivkové frézování
Automatizované obrábění žeber a drážek

Zabraňte zbytečným přejezdům během hrubování

Můžete rychle a snadno definovat libovolné polotovary. Materiál lze obrábět z různých směrů náklonu, což podstatně sníží výpočtovou náročnost. Polotovar se aktualizuje a předává následující operaci obrábění – aktualizace se vždy provádí s ohledem na skutečnou geometrii frézy. Software bezpečně a spolehlivě frézuje pouze tam, kde je zbytkový materiál.

Tebis používá různé možnosti pro zacházení s plným řezem a zamezení řezu s plným opásáním nástroje ve 3D frézování – v závislosti na situaci jsou oblasti plného řezu obrobeny trochoidálně nebo je rozložení dráhy automaticky přizpůsobeno geometrii bez obrábění plného řezu. Tento postup je optimální pro adaptivní hrubování s HPC frézami. Všechna rozvržení dráhy jsou také automaticky vyhlazena, což umožňuje další optimalizaci rychlosti posuvu.

Efektivní obrábění rovinných ploch

Obrábění rovinných ploch dílu po kalení s menším přídavkem materiálu je obvykle nákladově efektivnější než obrábění nerovinných ploch. V tomto kroku lze potom použít speciální typy nástrojů, jako jsou frézy s břitovými destičkami velkého průměru. Tebis nabízí funkci, která automaticky rozpozná čistě rovinné oblasti na vybraných plochách součásti bez nutnosti dalšího dělení součásti.

Dokončování pro nejlepší kvalitu povrchu

Strategie Tebisu pro optimalizovaný 3D krok zajišťuje rovnoměrný přísuv na povrchu při 3D frézování plochých i strmých ploch. Součást je automaticky rozdělena podle nastavených rozsahů sklonu, z nichž každý lze obrábět pomocí speciálních strategií a nástrojů. To je nejlepší předpoklad pro automatizované NC programování ve spojení s technologií šablon Tebis.

Vysoce kvalitní dráhy nástroje: HSC rozdělení bodů optimálně rozloží NC body na povrchu součásti. Rozložení bodů lze ovlivnit tak, aby výstupní dráhy nástroje přesně odpovídaly řídicímu systému stroje. Další výhoda: můžete frézovat přímo na plochách, aniž byste potřebovali náhradní polygonální model.

Přesné určení oblastí frézování: v Tebisu se obrys virtuálního nástroje přesně shoduje s obrysem skutečně použitého nástroje. Můžete tak optimálně využít potenciál vašich HFC fréz i pro předdokončování.

Geometrie se strmými bočními plochami, rovnými plochami dna, a zaoblením nahoře a u dna – jako jsou žebra a drážky – lze obrábět automaticky a s rovnoměrným krokem, 3osým Z konstantním obráběním – bez výjezdů a bez dalšího konstrukčního úsilí.

Optimalizovaný 3D krokový přísuv pro 3D frézování
Rozdělení bodů HSC...
...řízené pro váš konkrétní stroj
cam frézování tebis

Dráhové a výškově orientované obrábění zbytkového materiálu

Pro 3D frézování jsou k dispozici speciální strategie zbytkové obrábění v závislosti na úloze, například pro oblasti zaoblení nebo složitých dutin. NC programy orientované na dráhu a výšku zkracují dobu chodu stroje. Výhodou je také přesný výpočet frézovaných ploch při obrábění zbytkového materiálu.

cam frézování tebis

Obrábění podřezání v jediném ustavení

Při vícestranném obrábění podříznutých ploch můžete součást kompletně obrobit pomocí kotoučových a kulových fréz v jediném upnutí. Dosáhnete tak velmi vysoké kvality povrchu při použití nejkratších možných nástrojů.

Rychlé vytváření NC programů s kontrolou kolizí

Tebis automaticky detekuje potenciální kolize během NC výpočtu. Široká škála řešení pro zamezení kolizí je optimalizována pro konkrétní situace.

Zmenšení oblasti zohledňující skutečnou geometrii hlavy

V případě potenciálních kolizí s hlavou stroje jsou frézované oblasti automaticky zmenšeny nebo vyloučeny z obrábění. Můžete tak zvýšit spolehlivost procesu a pro každou úlohu používat nejkratší možné nástroje – a tím zajistit optimální řezné podmínky.

Licence “Programming with Virtual Machine (Programování s virtuálním strojem)” umožňuje také interaktivní natáčení hlavy nebo stolu kolem osy C  v závislosti na kinematice stroje. Tato výhoda je zvláště významná pro asymetrické hlavy: s vybraným nástrojem je odebíráno maximum možného materiálu, takže nedochází ke tvorbě zbytkového materiálu. Interaktivní natočení je okamžitě započítáno do zmenšení oblasti.

cam frézování tebis
Maximální možný úběr materiálu s pevnou C osou
cam frézování tebis
Při otočení osy C se odebere podstatně více materiálu
cam frézování tebis

5osé souvislé frézování s vyhýbáním

Kolizím držáku nástroje se součástí ve 3+2osých NC programech lze také zabránit automatickým 5osým souvislým obráběním, které umožní špičkově obrábět elektrody nebo součásti s hlubokými dutinami pomocí krátkých nástrojů.

cam frézování tebis

Indexované zbytkové obrábění

Programy indexovaných zbytkových obrábění lze rovněž vypočítat zcela automaticky. Tím se zkracuje doba obrábění na stroji a dosahuje se lepší kvality povrchu.

cam 3D frézování tebis

Velká flexibilita díky interaktivnímu rozhraní

Další výhoda: směr náklonu lze interaktivně nastavit, což umožňuje zachovat flexibilitu i přes vysoký stupeň automatizace.